چه خصوصیاتی را می‌توان با آموزش به دست آورد؟

کدام مشخصه های فردی طی فرآیند آموزش، قابل تغییرند و کدام یک قابل تغییر نیستند؟

برای مثال، آیا ضریب هوشی با آموزش تغییر می کند؟ آیا برخی ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری را می توان با آموزش اصلاح کرد؟

آموزش مهارت های زندگی

5 پسندیده