چه عواملی بر انگیزه شما تاثیر می گذارند؟

انگیزه آن چیزی که برای ما جذاب است. انگیزه عاملی است که ما را وادار میکند، کارهایی که به ذهن مان راه می یابند را انجام دهیم. انگیزه من برای سخت کار کردن، پاسخ به نیاز مفید بودن است. انگیزه موتور محرک انسان است. در
زندگی موجود زنده، جایگاه بسیار مهمی دارد و اولین عنصر رفتار است.

چه عواملی روی انگیزه شما تاثیر می گذارند؟

2 پسندیده

حس خود شکوفایی و پاسخ مفید از طرف جامعه هدف .

1 پسندیده

خانه خانواده
احساسات ، آینده نگری ،مقایسه با الگوها و توجه به آرمان ها