چه موسسه ای برای آمادگی آزمون دکتری جهت برنامه ریزی درسی پیشنهاد می کنین؟

چه موسسه ای برای آمادگی آزمون دکتری برنامه ریزی درسی پیشنهاد می کنین؟

  • مدرسان
  • ماهان
  • علوی
  • یا یه چی دیگه

سردرگمم.