چه موقع چیزی رو قشنگ میدونیم؟

شنیده هایم حاکی از آنست که لیلی نه آنچنان زیبا بود که مجنون را مجنون خود کند گرچه دیده های مجنون چیز دیگری حکایت میکرد… .
اول چیزی رو دوست داریم و بعد اون رو زیبا میدونیم یا اول زیبا میدانیم و بعد دوست میداریم و یا چیزی بین این دو؟

رابطه عشق و زیبایی

9 پسندیده

سوال آخر هم جذابه و هم سخت! به نظرم گزینه ی چهارم درسته: دوست داشتن و زیبا پنداشتن چیزی، با هم متفاوت نیستن. ندیدم چیزایی که حقیقتا زیبا میدونم رو دوست نداشته باشم و یا چیزی رو دوست داشته باشم در حالی که اون رو زشت میدونم.

با این حساب برمیگردم به سوال عنوان: چه موقع چیزی رو قشنگ میدونم؟ چیزهایی که با قسمت انسانی وجودم ارتباط برقرار میکنن حتما قشنگ میدونم.

2 پسندیده

همانطور که در پروفایلم نوشته ام، سادگی، تفاوت و تغییر، همه آن چیزی که من :heart: دارم.

1 پسندیده

هر زیبائی محسوس و معقولی دوست داشتنی است، و هر آنچیزی که دوست داشته شود حتما زیبا است چون زیبائی است که جذب میکند نظر کسی را که دوست بدارد زیبا را و سر انجام زیبایی است که دوستی میآفریند و الی کدام زشتی است که دوستی بیافریند؟!

2 پسندیده