چه وقتی شروع کننده یه بازیِ (اجتماعی) می شید ؟

روانشناسی
علوم_انسانی
روابط_بین_فردی

(ARMAN ) #1