چه وقتی شروع کننده یه بازیِ (اجتماعی) می شید ؟

IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B3%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1%DB%B2%DB%B0