چه پدیده طبیعی غیر از زلزله، تقریبا غیرقابل پیش بینی دقیق هست؟

کشورهایی که با بحران زلزله کنار اومدن، چه پدیده های دیگری براشون دردسر سازه؟

2 پسندیده

طوفان خورشیدی . بهمن (البته قابل کنترل هست ). شهاب سنگ ها عمدتا در مقیاس کوچک .آتش سوزی جنگل ها . آتشفشان .زمین رانش . انتشار گاز هایی مثل co2 به صورت طبیعی که به شدت خطرناک هستش . و چند مورد دیگه . البته همه این ها با علم امروز غیر قابل پیشبینی هستش

1 پسندیده