چه چیزهایی باعث الودگی محیط زیست میشود ؟

چه چیزهایی باعث الودگی محیط زیست میشود ؟
از اهمییت ندادن به بهداشت

بی دقتی افراد نسبت به بهداشت در یک جامعه

نا اگاهی افراد نسبت به الودگی

1 پسندیده