چگونه دانش فروش جهانی را به شکل تجربه در ایران اجرا کنیم؟

تجربه من این بود که بهترین راه فروش ارزون فروشی نبوده، بلکه احترام گذاشتن و وقت گذاشتن برای مشتری بوده.

تجربه‌های شما از فروش موفق چی میگه؟

فروش موفق

1 پسندیده