چگونه میتوان دیگران را جذب خودمون کنیم ؟

چگونه میتوان دیگران را جذب خودمون کنیم ؟
ایا تعریف از طرف مقابل راه حل خوبی برای جذب شدن است
ایا انتقاد راه حلی مناسب برای مشکلات میباشد

1 پسندیده

توجه کردن به دنیای اون آدم و دغدغه هاش و پای صحبتش نشستن و در عین حال مصنوعی نبودن این توجه.

به قدر مناسب توجه کردن، چون که توجه بیش از حد اثر عکس داره🤷🏻‍♀️.

2 پسندیده