چی راهکاری برای پاک و صاف نگهداشتن هوای آلوده شهر پیش بگیریم؟

همه میدانیم که با موجودیت ماشین های زیاد، کارخانه جات و شرکت های تولیدی و صنعت و صعنت گرائی هوای شهر خیلی آلوده میشود چی راهکاری باید عملی کنیم تا باز بتوانیم از تنفس هوای پاک لذت ببریم و این گرد و غبار و دود را تصفیه کنیم؟

82471329-71496899

2 پسندیده

در جواب این سوال باید بگم در حقیقت راهکار اصلی و موثر را ارگانهای مربوطه باید ارائه دهند و اجرایی کنند.
مثال اینکه برای شروع اتومبیل های برقی را جایگزین کنند که متاسفانه این کار را انجام نمیدهند.
به نظر بنده نهایت کاری که ما میتوانیم انجام دهیم کمتر از اتومبیل شخصی خود استفاده کنیم تا کمکی باشیم برای پاکیزه نگه داشتن هوا.

2 پسندیده