کاربرد رنگ خانه‌های شطرنج چیست؟

آیا تا به حال شده از رنگ خانه‌های شطرنج استفاده‌ای کنید؟
آیا رنگ خانه‌های شطرنج اینقدر ضروری هست که به این ترکیب میگیم شطرنجی؟

1 پسندیده

صرفا جهت راحت تر دیده شدن و راحت شمردن خانه ها است

3 پسندیده