کار مهم قبل از مرگ

قبل از اینکه بمیرید دوس دارید چه کاری انجام دهید
یا چه تغییری ایجاد کنید؟
و یا چه تغییری در سطح جامعه را با چشم ببینید

3 پسندیده

من بیشتر دوس داشتم در یک وضعیت مناسب بدون اینکه خیلی تحت تاثیر شرایط دنیا و جامعه باشم، ببینم آخر این همه جنگ و دعوا، فساد، شوآف و … چی میشه. البته نمیشه بدون تاثیر بود و لاجرم در بازی دنیا قرار میگیریم.

3 پسندیده