کدوم اتفاق سال1400 رو اگر بتونید عوض می کنید؟

دوستان چه اتفاقی تو 1400 افتاده که اگر دست شما بود دوست داشتید تغییرش بدید
میتونه خرید فروش یه سهم باشه یا برگردوندن یه نفر به زندگی؟

2 پسندیده

با تصمیم درست میتونستم مسیر زندگیم رو تغییر میدادم .