کدوم طراحی‌های شهری عادات جدیدی در شما ایجاد کرده؟

یه زمانی، ۱۵-۲۰ سال پیش، در مشهد، بلوار وسیعی داشتیم که دو طرفش پر درخت توت بود. این فصل سال که میشد مردم میریختن تو این بلوار و همه در حال توت چینی و یا تکاندن درخت توت. صحنه لذت خاصی داشت. سال های اخیر در این بلوار خط مترو گذاشته شده و دیگه رفتن و توت چیدن کار خطرناکی هست. در نتیجه کسی درخت های توت رو تحویل نمیگیره.

اتفاقای از این دست در شهرهامون، مخصوصا شهرهای بزرگمون کم نیست. تغییراتی در طراحی شهری که سبک زندگی و عادت مردم رو تغییر داده. بعضی خوب و اغلب بد! شما چه تغییراتی در شهرتون دیدین که منجر به تغییر عادت ها و رفتارهای خودتون و یا جامعه ی اطرافتون شده؟

3 پسندیده

بالتبع اتوبان های شهری عادتِ لذت بخشِ رانندگی سرعتی در داخل شهر رو درم ایجاد کردن! چیزی که شاید توی کوچه و خیابون های عادی شهر ممکن نبود.

1 پسندیده