کسی میدونه چرا نمیتونم لینکی اضافه کنم به متن هام؟

افزودن لینک به مطالب/بک لینک

اضافه کردن لینک به طور کلی مشکلی ندارد مگر این که اسپم تشخیص داده شود. این موضوع در راهنمای پادپُرس نوشته شده است که:

تبلیغ کار خودت بدون افزایش کیفیت بحث موجود، هم اسپم حساب میشه.

این موضوع به شکل دیگری در راهنمای کسب و کارها در زیر بخش «خطوط قرمز برای کسب و کارها چیه؟» هم درج شده است.

پیشنهاد می‌کنم موضوع آیا پادپرس برای لینک بک سازی محیط مناسبی هست؟ را هم مطالعه کنید.

2 پسندیده