کنترل جمعیت جوندگان توسط روباه در شهرها .موافقید یا مخالف ؟؟

چندسالی است روباه ها در شهر تهران جمعیت جوندگان موذی مخصوصا موش ها را کنترل کرده و از موش ها در خیابانهای تهران اثری نیست .به نظر شما این قضیه عمدی و توسط انسان و به همین هدف صورت گرفته و یا امری طبیعی است؟سازمان محیط زیست مهاجرت روباه ها را طبیعی دانسته و درضمن وجود روباه ها را خطری برای شهر تهران نمی داند .اما بعضی دامپزشکان به علت احتمال ایجاد هاری در روباه هاو ناتوانی درمهار و کنترل بیماری هاری - روباه ها را برای اینده تهران خطرناک می دانند .نظر شما چیست ؟؟