آیا رفتار اجتماعی قابل اندازه گیری هست؟

دنباله‌ی موضوع آیا تعادل در جامعه انسانی با معنی است؟:

image

3 پسندیده