آیا ما می‌توانیم در تشدید یا بهبود بی آبی کمک کنیم؟

در بحث های دیگر راجع به راهکارهای مختلف در زمینه نقش ما گفتید. ولی خب جای چنین بحثی خالی است. قبل از ارائه ی راهکار، بهتر است به این بپردازیم که کجاها از ما کاری بر می آید؟ و این کمک به چه صورت می‌تواند بهترین تاثیر را داشته باشد؟

1 پسندیده