آیا واقعا مردان احساسات و عواطف کمتری نسبت به خانم ها دارند؟

توی بحثی که چند روز اخیر با دوستان داشتیم، از جواب ها این برداشت شد که آقایون بی احساسند.

آیا واقعا مردان احساسات و عواطف کمتری نسبت به خانم ها دارند؟ یا اینکه نمیتونند احساساتشون رو بیان کنند؟ و یا بیشتر درونگرا هستند؟

دلیل کم بودن احساسات در مردها

7 پسندیده

من فکر میکنم تفاوت احساسات آقایان و خانم ها در نحوه و میزان بروز دادنش هست. که در این مسائل تربیت، فرهنگ و شخصیت خود فرد هم خیلی مهمه.

3 پسندیده