اگر تو راهی که داری میری بفهمی دلت راضی نیست دور میزنی؟

یادگیری