ایجاد بانکی از سوال‌ها و مسئله‌ها بدون نگرانی راه حل آن


(یوسف ) #463

7 پاسخ به پرسش تازه‌ای منجر شد: به نظرتون نمایش اطلاعات ویرایش نوشته‌ها اهمیت داره؟


#464

درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس(حضرت حافظ)

البته مردها باید درد کشیدن را دوست داشته باشندلازمه مرد شدنه

مرد را دردی اگر باشد خوشست / درد بی دردی علاجش آتشست


#465

زیر بارند درختان که تعلق دارند / ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد(حضرت حافظ)

که حضرت سعدی به شکلی دیگر بیان فرموده

به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری / جواب داد که آزادگان تهیدستند