با بیمه خانم‌های خانه‌دار چقدر آشنایی دارید؟

چند روز پیش از کنار یکی از اتاقک‌های تبلیغ بیمه سالن مترو می‌گذشتم توجهم به نوشته‌هاش جلب شد، پیشنهادهایی برای بیمه خانم‌های خانه‌دار با مدل‌های مختلف پرداخت. این هم اطلاعات بیشتر.
به نظرم خوبه که اگه هنوز خانه‌داری رسما شغل به حساب نیومده، دست کم با پرداخت‌های جزئی و منظم آینده مالی خانم‌های خانه‌دار بیمه بشه.

مرتبط با بیمه بازنشستگی

1 پسندیده