برای تربیت نیروی انسانی به طور سازمان یافته و در درازمدت چه چیزهایی لازم است؟

این موضوع برای نبودن کارایی بیشتر کارمندان در شغل های گوناگون بدرد می خورد. در واقع بیشتر این آدم ها کار خود و روش برخورد با آن و مشتری خود را نمی شناسند، و بدبختانه نه کار و نه مشتری را دوست دارند. شما چه راهی را برای رهایی از آن پیشنهاد می کنید؟

دنباله‌ی موضوع تکریم ارباب رجوع در ادارات ، رویاست یا واقعیت؟

تربیت نیروی انسانی سازمانی

2 پسندیده

##پرسش

  1. یک نیروی سازمانی کارامد، علاوه بر مهارت اصلی که به خاطرش استخدام میشود، چه مهارت های دیگری بهتره داشته باشه؟
  • بهترین نیروهای سازمانی که میشناسیم چه مهارت ها و خصوصیاتی دارن؟

  • کدام سازمان های دولتی یا خصوصی رو میشناسیم که نیروی کارامد دارن؟ و استانداردهای این سازمان ها در استخدام و یا آموزش افراد چی بوده؟

پاسخ خودم به پرسش ۱:

  • مهارت ارتباطی بالا، مخصوصا برای افرادی که قرار است در طول روز با مخاطبان زیادی برخورد داشته باشن.

  • اینتگریتی یا تمامیت فرد: همون چیزی که میگن هستن و همون کاری که میکنن رو بیان میکنن.

  • خروجی گرا و متمرکز بر دورنمای سازمان: طوری که هر قدمی که برمیدارن به نفع سازمان و درنتیجه مخاطبان آن باشد.