برای پایانِ یک نامه انگلیسی رسمی کدام بهتره: Best یا Best Regards یا Sincerely؟

سلام بروبچ

برای پایان یک نامه انگلیسی رسمی اولویت استفاده از عبارات زیر کدام است؟

Best
Best Regards
Kind Regards
Sincerely

دنباله‌ی موضوع برای یه نامه‌ی انگلیسی با چندین مخاطب، چه طور نامه رو شروع میکنین؟

3 پسندیده

اول بنویس
Best Regards
بعدش اسم و فامیلت و زیرش بنویس

1 پسندیده
  1. Kind regards
  2. Sincerely
  3. Best regards
  4. Best

اولی و دومی هم ‌اولویتن. اولی احترام رسمی رو منتقل میکنه، خیلی هم عصاقورت داده نیست و یه ملغمه‌ای از احترام و راحتی رو با خودش داره.

دومی مختصر و مفید و رسمی هست.

سومی و چهارمی خیلی جز گزینه‌های رسمی حساب نمیشن. یعنی برا مواقعی خوبن که طرف مقابل رو دیدی یا شناخت اولیه‌ای داری.

بعضی گزینه‌های دیگه هم اینجا در دسترسه:

6 پسندیده

اولی و چهارمی فقط برای افراد صمیمی استفاده می‌شوند. من پیشنهاد می‌کنم از اولی و چهارمی در نامه رسمی استفاده نکنید.

5 پسندیده