به ازای هر ۶ نفر در سلف دانشگاه، چقدر غذا دور ریخته میشه؟

معمولا سر میز غذای دانشگاه، یه جمع ۵-۶ نفره می نشستیم. حتی در بهترین حالت که غذا جوجه بود، با ته مونده ی غذای تو ظرف هامون، یه ظرف غذای جدید ساخته میشد.

پ. حتی یه بار از سر شیطنت این ظرف غذای جدید رو بردیم به آشپز پس دادیم و ازش یه ظرف غذای جدید گرفتیم، به این بهونه که توش مو هست!

دنباله‌ی موضوع در دانشگاه شریف روزی چند درصد غذا هدر میره؟

1 پسندیده