به نظرتون حالِ اقتصاد ایران چقدر بده؟


(Jalal Razavi) #41

99% مردم نمیدانند که می توانند چه کسی باشند.


(علی) بسته شد #42

این موضوع به صورت خود کار بعد از 2 روز بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.