تا حالا کجاها تو اجرات کارهایی خارج از قاعده و چارچوب انجام دادی؟

خوبه بهش فکر کنیم:

مخصوصا اگه بدونیم فکر بدون عمل، با تعریف خلاقیت کاملا در تضاده. از تجربه هاتون بگین و برای من و سایرین الهامبخش باشین، تا حالا تو کدوم کارتون خارج از چارچوب پیش رفتین؟

دنباله‌ی موضوع

3 پسندیده

کلمه دیگه ای رو میتونید به جای (اجرا) استفاده کنید؟