تونل های ایجاد جریان هوا برای کاهش آلودگی هوا

برای رفع آلودگی شهر ها مخصوصا تهران: دو عامل مهم برای رفع آلودگی داریم که یکی باران و دیگری باد می باشد. وقتی که هوا آلوده شد ما منتظر باران و باد هستیم تا آلودگی را با خود ببرد.

حال اگر خودمان بتوانیم این کار را کنترل کنیم چه؟ یعنی هروقت خواستیم باران ببارد و یا باد بوزد.

برای باران نیازمند وجود ابر باران زا و قابلیت باردار کردنشان را داشته باشیم اینکه قبلا ارایه شده است.

ایده اولی که من در اینجا مطرح میکنم برای تولید باد مصنوعی می باشد بوسیله یک تونلی از پنکه های بدون پره بزرگ و یا تونلی که در آن پنکه نباشد و ما با ایجاد اختلاف فشار بتوانیم یک مسیر عبور هوا درست کنیم که اگر بتوانیم از این تونل بصورت یک وسیله حمل و نقلی هم استفاده کنیم که بهتر است و با یک تیر میتوان دو نشان را زد!

تونل های بادزا برای کاهش آلودگی هوا ابتکار

1 پسندیده

برای جابه‌جا کردن حجمی قابل مقایسه با حجم هوای تهران (۱۰ کیلومتر در ۱۰ کیلومتر در صد متر معادل با دوازده میلیون تن هوا) با سرعت ۷ متر بر ثانیه (نسیم متوسط) به حداقل سیصد هزار مگاوات توان نیاز داریم، در حالی که نیروگاه دماوند (قوی‌ترین نیروگاه ایران) کمتر از سه هزار مگاوات توان ایجاد می‌کنه.

بنابراین برای ایجاد یک نسیم متوسط در تهران حداقل باید صد تا نیروگاه مثل نیروگاه دماوند با تمام توان کار کنند.

3 پسندیده

حتما که نباید همه حجم هوای تهران را خارج کنیم
در اینجا می توانیم مسیر ها یا مناطق دارای آلودگی زیاد را انتخاب کرده و تونل هوا را در آن مسیر و ایجاد یک مسیر هوا آلودگی را کم کنیم

1 پسندیده

بنظرم مشکلو داره پایه حل نمیکنه. مشکل آلودگی به عنوان محصول علل دیگه هست. باید قبل تولید آلودگی جلوی آلودگیو بگیریم نه بعد پخش شدنش. ایده شما مشکله پایه ای حل نمیکنه فقط موضعیه. تازه این حجم از تولید بررق به کنار نوع پاک کردن دور کردنه. ینی آلودگیو چخش کنیم. که حل مشکل آلودگی هوای جهانیو هم داریم که حل نمی کنه

4 پسندیده