تو بچگی درخت ها رو دوست داشتی؟ چرا؟

چرا @lolmol موقع بچگی دوست داشت درخت باشه؟

تو سوال چرا درخت شعور نداره؟ @lolmol گفت که تو بچگی دلش میخواست درخت باشه . چرا تو عالم بچگی چه چیز درخت ها براش جذاب بود که دوست داشت مثل اونا باشه؟

درخت و بچه

4 پسندیده