داده های عظیم چیه؟

در چه مباحثی و چه کسب و کارهایی استفاده از داده‌های عظیم موثره؟

و اصلا خود big data که این روزها این قدر رواج پیدا کرده چیه؟

2 پسندیده

###پرسش
ساده تره بپرسیم: فرق داده‌های عظیم و داده‌های کم در چیه؟

1 پسندیده