در زمینه تکنولوژی مرتبط با کشاورزی در چه وضعیتی قرار داریم؟

تکنولوژی های مرتبط با آبیاری، کاشت، داشت، و برداشت چه وضعیتی دارن و چقدر نسبت به 30-40 سال گذشته پیشرفت داشتیم؟

1 پسندیده

مهمترین تکنولوژی های موجود در کشاورزی در جهان چه هستند؟

و بعد از پاسخ به این پرسش، میتونیم وضعیت خودمون رو در این تکنولوژی ها به مرور بررسی کنیم.

1 پسندیده