دلیل ایجاد باران، برف و تگرگ چیست؟

چی چیزی باعث میشود که گاهی از آسمان باران و گاهی برف و گاهی هم تگرگ میبارد، سیر تکامل جغرافیایی این حادثات را میدانید؟

images

3 پسندیده