دوست داشتی رئیس بودی؟ چرا؟

دوست داشتی رئیس باشی؟ چرا؟

و فکر میکنی اگه رئیس بودی چه طور رئیسی میشدی و چه کارایی میکردی؟

مدیریت سازمانی

ادامه‌ی پرسش‌های

4 Likes