راهی برای افزایش تعداد کاربران پادپرس

تقریبا دو سه ماهی است که نگاهی می اندازم به تعداد کابران پادپرس فکر میکنم که چرا افزایش نمی یابند و حدوداً سه هزار کابر داریم آیا راهکاری میدانید که تعداد کابران را افزایش ببخشیم تا هم محتوای زیاد و گوناگون داشته باشیم و هم جامعه ما وسعت بپذیرد، در حقیقت دنبال سازمان دهی یک محیط جذب کننده انگیزه دهنده هستیم که بتواند فرد را فوراً جذب کند و یک نوع دلبستگی ایجاد کند، و دلزدگی را از بین ببرد و خسته کننده نباشد.

5 پسندیده

به موضوع مشابه منتقل شد: چه راهکارهایی برای بازاریابی پادپرس پیشنهاد میدید؟