رخوت و انفعال جامعه ناشی از چیست و چطور میتوان آن را کاهش داد؟

به نظر من یکی بزرگترین مسائلی در حال حاضر جامعه را تهدید میکند نداشتن تصوری از آینده برای فعالین اجتماعی و اقتصادی است؛ به صورتی که هیچ کس نمی تواند آینده ده ساله ای را برای کشور و همچنین برای خودش ترسیم کند و این ناامنی، فعالیت جامعه را دچار رخوت می کند.

4 پسندیده