رضایت شغلی معلمان آموزش و پرورش با چه عواملی تعیین می‌شود؟

چه عواملی رضایت شغلی شاغلین در سیستم آموزشی را افزایش می‌دهد؟
پرداخت‌های مالی متناسب، ارتباطات انسانی سالم و شاد درون سازمانی، کیفیت و امکانات آموزشی و … .

1641760

چه مواردی مانع ایجاد حس رضایت شغلی در سیستم آموزشی می‌شود؟

تجربه معلمان و دیگران که درگیر مشاغل آموزشی هستند، بسیار کمک کننده است.

8 پسندیده

رضایت شغلی متغیری در زمینه روانشناسی محیط کار است.
که شامل احساس عاطفی کارمند می‌شود و نوع نگرش او نسبت به جنبه‌های خاص شغلش، مانند همکاران، شرایط کاری، حقوق و مزایا. رضایت‌مندی را از روی نتایج حاصل از کار نیز میتوان بررسی کرد.
با توجه به تفاوت‌های فردی شکل و حد تمایلات و سطح انتظارات متفاوت است، اما می‌توان به شکلی رضایت عموم را جلب کرد.
درباره حقوق مالی معلمان که بحث فراوان شده. بنابراین از دید من در شغل معلمی به دلیل ارتباطات انسانی بالا، عوامل روانی بسیار در حس رضایت مٶثر است. البته کمبود منابع مالی نیز در این روابط بی‌تأثیر نیست، اما عدم مهارت یا عدم تخصص در جایگاه‌های مختلف باعث بروز رفتارهایی می‌شود که از نظر منِ معلم فضای شغلی را ناآرام و سخت می‌کند.
مثلاً نبود فضای گفتگوی سالم و مٶثر برای شناخت و پیگیری مشکلات، عدم شفافیت در تصمیم‌سازی‌ها، عدم اعتماد کارکنان، توقعات خارج از توان و . . .

3 پسندیده

از دید من یادگیری فراگیران و مشاهده نتایج کار رضایت شغلی را ایجاد می کند.
در بیشتر موارد نارضایتی ها را حول عدم یادگیری دانش آموزان دیدم

1 پسندیده