ساده سازی فرایند گزارش دهی برای گزارش های بهتر و سریع تر در نوآ۰۰؟

در انتهای هر نوآوری باز که حول مسئله های عام المنفعه برگزار میشود، مانند نوآ۰۰۱ و نوآ۰۰۲، افراد یا تیم هایی ممکن است برای تکمیل راه حل ها تشکیل شوند.

مثلا در انتهای نوآوری باز برای کاهش هدررفت غذا، سه تیم تشکیل شدند تا پیگیر راه حل های ایجاد و ساخت یک راکتور بیوگاز سوز، پیاده سازی یک کمپین اجتماعی، و طراحی بستری برای اتصال رستوران ها به مراکز اجتماعی باشند.

انتظار این است که این تیم ها گزارش های حتی کوچکی به جامعه ی پادپُرس که حامی ذهنی راه حل ها بودند، ارائه دهند طوری که ذی نفعان اولیه در جریان کار قرار داشته باشند. ولی پروسه ی مناسب برای این شکل گزارش اتفاق خیلی شفاف نیست. چه ایده هایی

چگونه میتوانیم فرایند گزارش دهی را راحت تر کنیم تا افراد بتوانند سریع تر گزارش ها را کامل کنند؟