سرانه ی مدارس، تا چه حد نیازمندی ها را برطرف میکند؟

دنباله‌ی موضوع آیا آموزش در مدارس نیاز به تحول داره؟:
نقش خیرین و معلمان و خانواده ها را در پیشبرد نیازمندی های مدارس، تا چه حد پررنگ می بینید؟

1 پسندیده

یه پرسش مربوط هم خوبه به این پرسشِ خوب اضافه کنیم:

توزیع مکانی مدارسمون به چه صورتی هست و بر چه اساسی تعیین میشه؟

1 پسندیده