سهم جاهای مختلف دنیا در کوادریلیون کیلو کالری غذای هدر رفته

درصد دور ریز مواد غذایی در مناطق مختلف دنیا:

دور ریز مواد غذایی در مناطق مختلف دنیا