سهم جاهای مختلف دنیا در کوادریلیون کیلو کالری غذای هدر رفته

هدررفت_غذا
نوآ001

#1

درصد دور ریز مواد غذایی در مناطق مختلف دنیا:


جمع بندی مرحله اول طرح نوآ 001 آمارها چی می گن؟
بقیه جاهای دنیا وضعیت دورریز مواد غذایی چه جوریه؟