نقش شادی در پایه های مختلف یه جامعه چیه؟

نقش شادی در اقتصاد؟ نقش شادی در آموزش؟ نقش شادی در سیاست؟ نقش شادی در کسب و کار؟ … ؟

در هر کدوم که تجربه یا مشاهده ای دارین، لطفا ازشون بگین. مثلا خودم میتونم از نقش شادی در پژوهش و یا حتی کسب و کار بگم و حتما این کار رو میکنم.

5 پسندیده