نوآ ۰۰۲ پیدا کردن راهکارهای نو برای مستندسازی تجربیات

##نشانه‌ی مشکل
آقای علینقی مشایخی یه موقع گفته بودن: «ما ایرانی ها زیاد تجربه گرا نیستیم و از تجربیات خودمون و دیگران خیلی استفاده نمی‌کنیم».

آقای احمد خان هم یه موقع همین جا در پادپُرس به چنین مشکلی اشاره کرده بودن: «در ایران، دانش جدید با فوت انتقال و عدم همراهی فرد از بین می رود، یا اگر هم ثبت شد بعد از مدتی بدلیل عدم نگهداری درست از بین می رود، و ما بجای استفاده از تجربیات دیگران بصورت مکرر مجبور به تکرار آن تجربه می شویم؛ بدون اینکه پیشرفتی حاصل شود».

مستندسازی تجربیات

آماری سراغ نداریم تا به کمکش اهمیت این مشکل را نمایش دهیم، ولی به نظر کافیه هر کدوم به زندگی خودمون مراجعه کنیم تا سرنخ هایی از این مشکل را ببینیم.

##ابعاد مشکل
سه بُعد می‌توان برای این مشکل در نظر گرفت:

  1. تجربه‌ها مستندسازی نمی‌شوند.
  • تجربه‌های مستند شده به خوبی دسترس پذیر نیستند.
  • اهمیت لازم به مستندات در دسترس داده نمی‌شود.

هدف

هدف از همفکری جمعی پای مشکل مستندسازی تجربه، بررسی و کشف دلیل های بُعد اول ماجرا و یا «مستند نشدن تجربه‌ها»ست.

در انتهای دو هفته حرکت جمعی انتظار داریم مسئله‌ی اصلی که باعث میشود خیلی از تجربه‌ها مستند نشوند را کشف کنیم، و برای این مسئله تعدادی راه حل لیست شده ی نو یا کهنه در دسترس داشته باشیم.

##بهترین اتفاق
در انتهای این ماجرای جمعی، اطلاعاتی که برگرفته از تجربه‌های جمع است به خوبی مستند شود.

##فرآیند چالش

  1. پرسشگر: این بات پرسش‌هایی که کاربرها در این زمینه در پادپُرس مطرح کردند، از کاربرهای خارج از پادپُرس می‌پرسد تا اطلاعاتی از ایشان جمع آوری کند و بفهمد پشت چنین مشکلی چه تجربیات و دانسته‌های شخصی وجود دارد. بات پاسخ کاربرهای مخاطبش را مستقیم به سایت منتقل می‌کند.
  • گفتگوی متمدن: بحث و تبادل نظر در سایت حول اطلاعاتی که از کاربرها گرفتیم برای فهم بهتر این اطلاعات.

  • تعیین مشکل اصلی: انتظار می‌رود بعد از جمع اوری اطلاعات و تبادل نظر پای آن در سایت، لیستی از مشکلات قابل برطرف شدن کشف کرده باشیم که از بین آن یک مشکل را توسط متخصصان و کاربران پادپُرس انتخاب می‌کنیم برای ایده پردازی و ارائه ی راه حل.

  • ایده پردازی: در سایت و همین طور به کمک بات ایده ساز، این بات فضایی در اختیار کاربران مخاطبش قرار می‌دهد برای ایده پردازی حول مشکل اصلی این موضوع.

  • نقد و تکمیل ایده‌ها: فرآیند با تبادل نظر حول ایده ها در سایت پادپُرس به انتها می‌رسد.

در انتها یک راه حل جمعی برای جمع بندی ماجرای مستندسازی ساخته خواهد شد که این راه حل با دعوت از مشارکت‌کنندگان برتر پادپُرس تکمیل خواهد شد.

##پایان نامه

در نظر داریم کمی چاشنی بازی-شادی این حرکت جمعی را بیشتر کنیم، برای همین هر روز لیست برترین مشارکت کنندگان حرکت جمعی را در سایت به روز خواهیم کرد. این لیست بر اساس فعالیت ایشان برای طرح موضوع‌های پرمشارکت و مشارکت در موضوع های مطرح شده توسط دیگران تنظیم خواهد شد.

پادپُرس هدیه و سورپرایز تاریخی‌ای برای کسی که در نهایت بیشترین مشارکت را خلق کرده، خواهد داشت.

2 پسندیده