هزینه های تولید محصولات زباله ی موقتی مثل نوار و سی دی چقدره؟

با تولید نوار، صفحات گرامافون از رده خارج شدند، با تولید سی دی نوار از گردونه ی مصرف خارج شد و با تولید فلش سی دی ها. و به این سبک خیلی از این موارد به زباله تبدیل شدند. چنین مواردی که در کوتاه مدت تاریخ انقضاشون سر میرسه چرا تولید میشن؟

هزینه های تولید محصولات موقتی مثل نوار