پادپُرس نسخه‌ی ۱۱۰

###تمرکز

:white_check_mark: داشبورد راهنما و سنجش عملکرد برای بهترین نویسنده‌ها کاربران تا قبل از بهترین شدن

:white_check_mark: دسترسی بهتر به مسئله‌های بهترین نویسنده‌ها در پنل کنار صفحه

:white_check_mark: دسترسی راحت‌تر به موضوعات سابق در پین بورد

:white_check_mark: بازنویسی و بازطراحی راهنمای پادپُرس و FAQ

:white_check_mark: حفظ نرخ طرح پرسش از سمت تازه وارد در حد ۳۰ سوال در ماه، به کمک بات

:white_check_mark: راهنمایی های یه خطی برای نوپاها و اعضای عادی

:white_check_mark: تم موضوعی و آمادگی برای نوآ۰۰۶

###اسم عملیات

###زمان آغاز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

###برنامه‌مان برای زمان تحویل
۱۵ خرداد ۱۳۹۶