پرسشنامه پیش از طراحی وبسایت شامل چه سوال‌هایی هست؟

به نظر من اگر واقعیت محصول مورد نیاز مشخص بشه، نتیجه طراحی بارها بهتر میشه.
قبل از ساخت یک وبسایت، برای یک طراحی بهتر، چه پرسشهایی رو بپرسیم؟

دنباله‌ی موضوع چرا طراحی سایت‌های دولتی تا این حد ابتدایی است؟

4 پسندیده