چرا بعضی پرنده‌ها میتونن صحبت کنن؟

تفاوت اصلی پرنده‌های سخنگو با بقیه پرنده‌ها چیست؟ چرا بعضی از پرنده‌ها توانایی تقلید صدا دارند؟

پرنده‌های سخنگو

دنباله‌ی موضوع چرا کبوتر های یاکریم هر جایی تخم می گذارند؟ آنها دنیا را چگونه می بینند؟

3 پسندیده