چرا زمان اوج آلودگی به شب منتقل شده؟

با توجه به داده‌ها، این سوال مطرحه: «به چه دلیلی آلودگی هوا در تهران، در شب بیشتر از روز هست؟»

1 پسندیده