چرا سیارات کروی اند؟

چرا همه ی اجرام فضا، شامل سیارات، به یکی از حالتهای دایره هستند؟
به عنوان مثال حلقه سیاره زحل به شکل حلقه است.

هندسه ی کره

دنباله ی موضوع چه فرم‌های هندسی بیشتر در اطرافتان می‌بینید؟

4 پسندیده

مگه باید چه شکلی باشه ؟

زیرا پایدارترین حالت اجسام در فضا به علت چرخش انها دایره یا به عبارتی کروی میباشد البته وجود نیروی گرانشی یکسان پیرامون مرکزیت دایره هم مزید بر علت میشود

2 پسندیده