چرا کشورها هم دیگه رو تحریم می کنند؟

چی میشه کشورها هم دیگه رو تحریم می کنند و بعد سعی می کنند که تحریمها برداشته بشه؟ اینا چه نتایجی در طولانی مدت می تونه در روابط بین کشورها بذاره؟ گذاشتن و برداشتن تحریمها چه تاثیراتی در کشور تحریم شونده داره؟

چرا کشورها همدیگه رو تحریم میکنن؟

3 پسندیده

آیا وقتی دو کشور از نظر مظاهر پیشرفت (علم و فناوری و اقتصاد) همتراز یا نزدیک باشند این اتفاق در مورد اونها می افته؟
آیا معاهده های دو جانبه می تونه مانع از تحریم و جنگ بشه؟

1 پسندیده