چطور می توان یک دنیا معنی را در یک بیت جا داد؟

دنباله‌ی موضوع چه انتظاری از شعر دارید؟:

بزرگان این کار را به راحتی انجام داده اند

مثلا حضرت عطار در آخر منطق الطیرش یه شاهکار ابدی در یک بیت خلق کرده :slight_smile:

تا توانستم ندانستم چه سود … وقت دانستن توانستن نبود

همیشه انسان دوستان و خانواده و عزیزان را در کنار خود نمی بیند روزگاری میشود که به هر علت آنها در کنار آدم نیستند و تنها آرزویت این میشود که آنها را ببینی و یا یکی از خواسته هایشان را بر آورده کنی ولی متاسفانه نمی توانی .

این موضوع زمانی تلخ تر میشود که بدانی بزرگترین آرزویشان در مورد خودت بوده پس تا دیر نشده به آنها و خواسته هایشان اهمیت بدهیم .

7 پسندیده

یکی از عجیب ترین در عین حال کوتاه ترین و نیز پر مغزترین آیات قران آیه 9 سوره مبارکه شمس هست .
قد افلح من زکاها ( به فلاح و رستگاری رسید هر کس پرهیز کرد)
قانون کلی (هر کس) زن و مرد و پیر و جوان ومسلمان و غیر مسلمان نداره
عجیب که اینهمه برکات در خود داری و خویشتن داری نهفته است