چه تغییراتی در کتابخونه عمومی، برای جذب آدمها در دنیای مدرن لازمه؟

مرتبط با سئوال:

به نظرم رسید که به این فکر کنیم، برای تطابق با دنیای مدرن که بیشتر روی تکنولوژی، فایل کتاب و وسایل ارتباطی بنا شده، چه تغییراتی میتونه به جذب افراد و بهتر شدن نقش و عملکرد این نهاد اجتماعی ارزشمند کمک کنه؟

3 Likes